Terms and conditions

1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten voor de ontwikkeling en levering van goederen of diensten doorBump bvba; een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel aan de Aalmoezenierstraat 13, 2000 Antwerpen, ingeschreven met ondernemingsnummer 0898228215; ingeschreven bij de BTW – administratie onder nummer BE 0898.228.215; hierna genoemd Bump bvba aan een derde, hierna te noemen Opdrachtgever.

Aan afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aan standaardvoorwaarden van Opdrachtgever is Bump bvba slechts gebonden voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

Een bindende offerte of een overeenkomst als bedoeld in artikel 1 kan slechts tot stand komen door ondertekening door daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) van Bump bvba. Prijzen welke door Bump bvba in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 7 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, omzet belasting of andere heffingen, die bij overheidswege worden opgelegd. Tarieven door Bump bvba meegedeeld met het oog op dienstverlening en/of productie zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen, wederzijdse toestemming, mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.

3. VERTEGENWOORDIGING

De in de offerte en overeenkomst genoemde personen in dienst van Bump bvba zijn gerechtigd uit naam van de onderneming die zij vertegenwoordigen te handelen en beslissingen te nemen. Bump bvba behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk uit te voeren in onderaanneming, dit op onze eigen verantwoordelijkheid.

4. COMMUNICATIE

Opdrachtgever dient voorBump bvba bestemde mededelingen en instructies betreffende de opgedragen werkzaamheden te richten tot de door Bump bvba aangewezen projectmanager. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Bump bvba niet toegestaan medewerkers van Bump bvba rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel of bezittingen.

5. PROJECTUITOERING

Bump bvba verbindt zich de opgedragen werkzaamheden met zorg en zonder vertraging uit te voeren. Indien vertraging in de oplevering veroorzaakt wordt door:

 1. extra of toegevoegd werk
 2. bijzondere instructies van Opdrachtgever buiten de specificaties
  van de offerte en overeenkomst
 3. het door Opdrachtgever niet scheppen van voorwaarden zoals
  vermeld in de offerte en overeenkomst
 4. iedere oorzaak, behalve indien nadrukkelijk voorzien in de offerte en overeenkomst, liggend buiten de redelijke controle van Bump bvba,
  kan Bump bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de opgetreden vertraging en voor enige schade die als gevolg hiervan door Opdrachtgever wordt geleden.

Daar waar het voor de voortgang van de werkzaamheden essentieel is dat Opdrachtgever gegevens verstrekt dan wel beslissingen moet nemen over voorgelegde keuzen, geldt een reactietermijn van vijf werkdagen. Voor beslissingen, die eerst na overleg met Opdrachtgever genomen kunnen worden, zullen per geval een uiterste beslis datum en de eventuele consequenties afgesproken worden.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Ofschoon Bump bvba de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, kan Bump bvba, na acceptatie door de Opdrachtgever van de geleverde diensten en opgeleverde producten, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door onjuistheden of fouten in de door haar vervaardigde producten.

7. ONTBINDENDE VOORWAARDEN

Bump bvba is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen in geval van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van Opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen, na reclamering door Bump bvba, in welk geval Opdrachtgever gebonden is schadevergoeding te betalen op basis van de in artikel 15 van deze algemene voorwaarden genoemde betalingsvoorwaarden. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst of nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, wanneer:

 1. de overeengekomen uiterste uitvoeringsdatum door wanprestatie van Bump bvba met meer dan drie maanden is overschreden.
 2. Bump bvba zich aan wanprestatie schuldig maakt en na schriftelijke ingebrekestelling nalaat binnen 14 dagen maatregelen te treffen ter opheffing van de wanprestatie.
 3. Bump bvba zich bij herhaling aan wanprestatie schuldig maakt.

Tussentijdse beëindiging geschiedt per aangetekend schrijven.
In geval van tussentijdse beëindiging zal Bump bvba al hetgeen door Opdrachtgever onverschuldigd is betaald aan Opdrachtgever terugbetalen en wel binnen 30 dagen na de tussentijdse beëindiging. Indien Opdrachtgever gerechtigd is, overeenkomstig het in sub 1 tot en met 3 bepaalde, tot beëindiging over te gaan, is Bump bvba verplicht alle gegevens welke relevant zijn voor de voltooiing van het werk onverwijld aan Opdrachtgever ter hand te stellen.

8. ACCEPTATIE

De acceptatie door Opdrachtgever van de geleverde diensten en opgeleverde producten vindt plaats binnen de gestelde termijn. Indien Opdrachtgever dit niet uitdrukkelijk schriftelijk meldt binnen de gestelde termijn, worden de geleverde diensten en opgeleverde producten geacht te zijn geaccepteerd.

9. GEHEIMHOUDING

Bump bvba verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de offerte en overeenkomst van Opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers en eventuele contractanten eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.

10. COPYRIGHTS

Alle in het kader van de offerte en overeenkomst door Bump bvba ontwikkelde producten (zoals ontwerpen, documenten en programma’s) zijn uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden, tenzij in de offerte en overeenkomst anders is bepaald of als hiertoe door Bump bvba schriftelijk toestemming is verleend.

11. LICENTIES

Het gebruiksrecht van door Bump bvba ontwikkelde (software)producten wordt, wanneer relevant, in een licentieovereenkomst vastgelegd.

12. PUBLICITEIT

Het is Bump bvba toegestaan om op bescheiden wijze ruchtbaarheid te geven aan de voor de Opdrachtgever door Bump bvba uitgevoerde werkzaamheden. Het is mogelijk, na wederzijdse overeenkomst en conform met artikel 17 (confidentialiteit), om deze publiciteit tijdelijk onder embargo te plaatsen tot ofwel de publieke bekendmaking van de resultaten van de werkzaamheden of tot een overeen gekomen termijn na het afronden van de werkzaamheden, afhankelijk van wat zich eerst voordoet.

13. PRIJSVARIATIE

Door Opdrachtgever of Bump bvba verlangde wijzigingen in de geoffreerde en overeengekomen werkzaamheden worden slechts in aanmerking genomen nadat die wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk zijn vastgelegd.

14. PRIJSAFWIJKING

De in de offerte en overeenkomst vermelde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de in de betreffende offerte en overeenkomst opgenomen periode van uitvoering van de werkzaamheden. Indien de werkzaamheden in een latere periode dan genoemd dienen te worden uitgevoerd, behoudt Bump bvba zich het recht voor eventuele prijsverhogingen door te belasten.

15. BETALINGSVOORWAARDEN

Facturering vindt plaats op basis van het overeengekomen betalingsschema. Facturen
dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet in de handelstransacties, conform Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties om en Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 (B.S. 10/12/2013), en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 procent bij wijze van schadevergoeding. Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever verplicht alle kosten voor gerechtelijke of buitenrechtelijke inning te vergoeden. Voorts staat het Bump bvba vrij bij overschrijding van de betalingstermijn de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen. Elke klacht met betrekking tot een factuur dient aan Bump bvba meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na de ontvangst. Bij gebreke hieraan, zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

16. SOLIDARITEIT

Indien de factuur op vraag van de opdrachtgever opgesteld werd op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere voorwaarden.

17. CONFIDENTIALITEIT

Bump bvba en de Opdrachtgever verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kregen tijdens de uitvoering van de opdracht niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het Opdracht in overeenkomst met artikel 12 (Publiciteit).

18. PERSONEELSOVERNAME

Zolang er enige overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bump bvba in uitvoering is zowel als gedurende één jaar na beëindiging van deze overeenkomst, zal het beide partijen verboden zijn enige arbeids- of andere samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met een persoon die namens de andere partij bij het project betrokken is of is geweest.

19. TOEPASSELIJK RECHT ENARBITRAGE

Op de met Bump bvba te sluiten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen kunnen Opdrachtgever en Bump bvba gezamenlijk besluiten, door middel van arbitrage door onafhankelijke deskundigen tot een oplossing te komen. Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.